Politisk hestehandel med Kosovo | Den norske Helsingforskomité

Politisk hestehandel med Kosovo

(29/02-2008) Rådgiver Aage Borchgrevink i sin månedlige spalte i Morgenbladet i dag:

Med­ve­dev er ikke den før­s­te rus­sis­ke pre­si­dent­kan­di­dat som har mar­kert seg i for­hold til Kosovo. Vla­di­mir Pu­tin ble dre­vet frem til pre­si­dent­em­be­tet av an­ti­vest­li­ge strøm­nin­ger i Russ­land et­ter kri­gen om Kosovo i 1999. Den gan­gen ad­var­te den rus­sis­ke ut­sen­din­gen, Vik­tor Tsjer­no­myr­din, om at atom­krig var nært fore­stå­en­de. Dmi­trij Med­ve­dev var mer for­sik­tig i Beo­grad den­ne gan­gen, men hen­ty­det til fa­ren for at Kosovo kan ut­lø­se en do­mi­no­ef­fekt, der se­pa­ra­tis­tis­ke re­gio­ner i and­re land kan føl­ge Ko­so­vos eks­em­pel.