Ber Norge om å signere | Den norske Helsingforskomité

Ber Norge om å signere tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen

Ber Norge om å signere tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen

Helsingforskomiteen og 26 andre organisasjoner ber regjeringen om å signere og ratifisere FNs klageordning for barns rettigheter. Seremonien er om knappe tre uker. - Norge kan gå foran og gi et viktig internasjonalt signal for å fremme barns rettigheter internasjonalt ved å signere og ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. På denne måten kan vi bidra til at også de mest utsatte barna i land med svake rettssystemer og svakt rettsvern kan få bedre beskyttelse, sier seniorrådgiver Ole Benny Lilleås. Foto: Redd Barna/Nevruz Aksu

I FNs Generalforsamling den 19. desember 2011 ble, som kjent, den nye tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon om individklageordning (Optional Protocol to the Convenstion on the Rights of the Child) vedtatt. Protokollen åpnes for signering og ratifisering under en offisiell signeringsseremoni, foreløpig satt til tirsdag den 28. februar 2012, i FNs Menneskerettighetsråd i Genève. Tilleggsprotokollen trer i kraft når 10 av medlemsstatene har ratifisert.

Barnekonvensjonen er den siste av de internasjonale FN-konvensjonene om menneskerettigheter som får en slik klageordning. Barnekonvensjonen kan, i kraft av å være inkorporert i norsk lov, kreves gjennomført ved norske domstoler og i forvaltningen. I tillegg gjør nasjonal lovgivning oss i stand til å leve opp til konvensjonens forpliktelser. Regjeringen kan på denne bakgrunn raskt signere og ratifisere tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen.

Norge kan gå foran og gi et viktig internasjonalt signal for å fremme barns rettigheter internasjonalt ved å signere og ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. På denne måten kan vi bidra til at også de mest utsatte barna i land med svake rettssystemer og svakt rettsvern kan få bedre beskyttelse. Regjeringen vil ved signering og ratifisering av tilleggsprotokollen handle i tråd med Soria Moria II erklæringen der det heter: ”Regjeringen vil lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt”.

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991, og den ble inkorporert i norsk lov gjennom Menneskerettighetsloven i 2003 på lik linje med den Europeiske menneskerettskonvensjon og FNs to menneskerettighetskonvensjoner av 1966. Ved signering og ratifisering av den nye tilleggsprotokollen tas et logisk og supplerende steg for å vise at Norge ønsker å respektere de rettighetene og forpliktelsene Norge allerede har akseptert.

Vi håper at regjeringen vil bekrefte sitt engasjement for beskyttelse av barns rettigheter ved å signere og ratifisere den nye tilleggsprotokollen på den offisielle seremonien. Dersom ratifikasjonsprosessen vil ta mer tid, oppfordrer vi regjeringen til å signere protokollen på selve seremonien.