FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge | Den norske Helsingforskomité

FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs Menneskerettighetskomité har nettopp gått gjennom Norges oppfyllelse av de sivile og politiske menneskerettighetene. På en rekke punkter kommer komiteen med kritikk av Norge, og utrykker bekymring over at Norge ikke gjør mer for å ivareta sine forpliktelser. Den norske Helsingforskomité, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Juss-Buss fulgte høringen og kom med mange innspill til komiteen underveis i prosessen.

- Vi er glade for at FNs menneskerettighetskomité tar menneskerettighetsproblemene i Norge på alvor, sier Ole Benny Lilleås, fra Den norske Helsingforskomité. - Selv om Norge er langt fremme i gjennomføringen av menneskerettigheter, er situasjonen i Norge heller ikke perfekt. Komiteen stiller høye krav til Norge. Kritikken som kommer er godt begrunnet, og peker på viktige problemområder i det norske samfunnet.

Komiteen uttrykker blant annet bekymring for bruken av politiceller og isolasjon, både under varetekt og i straffegjennomføringen. Dette har Norge lenge vært kritisert for, både av FNs Menneskerettighetskomité og andre internasjonale organer. Advokat Mette Yvonne Larsen, fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, mener det er problematisk at Norge ennå ikke tar til seg kritikken, og at FNs menneskerettighetskomité igjen ser seg nødt til å kritisere Norge. - Myndighetene bør ha skjønt for lenge siden at praksisen på dette området er uholdbar, uttaler Larsen. - Det er på tide at norske myndigheter tar kritikken på alvor.

Komiteen viser også liten forståelse for at Norge ikke klarer å håndtere barn som begår lovbrudd på en bedre måte enn det gjøres i dag. At Norge fengsler barn, og spesielt bruken av varetekstfengsling overfor mindreårig, kritiseres. Det er særlig at barn ikke holdes adskilt fra voksne fanger, som komiteen synes er problematisk. Norge har reservert seg mot denne bestemmelsen i FNs menneskerettighetskonvensjon. Komiteen uttrykker bekymring for dette.

Den norske rettshjelpsordningen blir også kritisert. Komiteen fremhever at rettshjelp er avgjørende for at rettssystemet skal være tilgjengelig for alle grupper i samfunnet. Olaf Halvorsen Rønning, faglig leder for Juss-Buss, understreker betydningen: - Kritikken som kommer fra komiteen, om at den norske rettshjelpsordningen ikke er tilstrekkelig god til å sikre at alle har effektiv tilgang til domstolene, er viktig. Norske myndigheter har ikke tatt menneskerettighetsforpliktelsene på alvor ved utformingen av den norske rettshjelpspolitikken. Vi forventer at denne kritikken blir tatt på alvor og at tilgang til effektive rettsmidler tas med når menneskerettigheter skal innarbeides i grunnloven, slik komiteen oppfordrer til.

Etter ett år må Norge rapportere hva som er gjort for å redusere varetekt og isolasjon, tvang i pyskiatrien, samt hva som er gjort for å reetablere Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter. Norge er forpliktet til å følge opp alle anbefalingene fra komiteen. Ole Benny Lilleås mener dette må skje på en bedre måte enn i tidligere prosesser. - Det er en selvfølge at anbefalingene må respekteres, men skal det få effekt i samfunnet må oppfølgingen skje mer planmessig enn tidligere. Myndighetene må komme med en plan over oppfølgingen så tidlig som mulig, slik at sivilsamfunnet kan følge med på at oppfølgingen skjer på en forsvarlig måte.”

Andre temaer som blir fremhevet som bekymringsverdige av komiteen er arbeidet mot diskriminering på bolig- og arbeidsmarkedet, vold mot kvinner, og familiegjenforeningsregelverket.

FNs menneskerettighetskomité består av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter, valgt fra ulike land. Komiteen har som oppgave å overvåke om stater oppfyller forpliktelsene sine etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dette foregår blant annet gjennom jevnlige undersøkelse av rapporter fra landene og frivillige organisasjoner.

Eksaminasjon av landene foregår hvert femte år. Dette er sjette gang Norge blir eksaminert.

 

Ved spørsmål, kontakt

Den norske Helsingforskomité v/ Ole Benny Lilleås, 415 06 236 lilleas@nhc.no

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, ved advokat Mette Yvonne Larsen, 918 00 934, Mette.Larsen@advokatstabell.no eller advokat Cecilie Schjatvedt, 416 66 853 cecilie.schjatvet@hestenesdramer.no

Juss-Buss, ved faglig leder Olaf Halvorsen Rønning, 971 143 31, o.h.ronning@jus.uio.no