Gruveulykken i Soma må føre til endringer | Den norske Helsingforskomité

Gruveulykken i Soma må føre til endringer

Gruveulykken i Soma må føre til endringer

- Gruveulykken i Soma 13. mai, som har tatt over 300 menneskeliv, må etterforskes. Det må være en genuin og åpen etterforskning som får tillit i befolkningen. Gruveeierne og de som hadde ansvar for gruvedriften kan ikke gå fri for sitt ansvar, sa Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær på en markering for ofrene for ulykken foran Stortinget 20. mai 2014 arrangert av den norske Occupy Gezi Plattformen. Photo: Emrah Gurel.

- Ulykken er dessverre del av et stort bilde av ulykker i tyrkisk gruveindustri og arbeidsliv. Det er behov for omfattende tiltak for å styrke sikkerheten. Det er regjeringen som har hovedansvaret for å sørge for at tyrkiske arbeidsplasser er trygge, fortsatte han.

Gruveulykken i Soma må føre til endringer
Gunnar_demo_web.jpg

Politiet har så langt arrestert 25 personer i forbindelse med ulykken. Ifølge offisielle uttalelser vil tre personer bli siktet for å ha forårsaket et høyt antall dødsfall.[1] - Det er bra at politiet etterforsker de med størst ansvar for de farlige forholdene i gruven. Gruven ble ikke drevet i samsvar med standarder for sikker gruvedrift, sa Ekeløve-Slydal. Og fortsatte: - Regjeringen og det regjerende AK partiets medlemmer i det tyrkiske parlamentet bærer også et stort ansvar ved å ha unnlatt å forbedre sikkerheten. Uavhengige rapporter og forslag i parlamentet om å bedre sikkerheten er blitt neglisjert og stemt ned av AK partiet.

Med 301 døde er ulykken den største i tyrkisk gruveindustris historie. Men den er ikke en enkeltstående hendelse. Manglende sikkerhet på tyrkiske arbeidsplasser er et omfattende problem. Ifølge det nasjonale statistikkbyrået arbeider 17 prosent av tyrkiske arbeidere på steder der de risikerer å bli fysisk skadet. To prosent av tyrkiske arbeidere rapporterte at de var blitt skadet på arbeidsplassen i 2013.

Tyrkia har Europas verste statistikk når det gjelder industriulykker. Landets arbeidsplasser har gjennomsnittlig 147 ulykker hver dag, og rundt 1 500 mennesker dør i jobbrelaterte ulykker hvert år. En rapport fra det statlige byrået SGK konkluderte i fjor med at 12,286 arbeidere har dødd i arbeidsulykker mellom 2000 og 2012.

Gruver og steinbrudd er de farligste arbeidsplassene. 10,4 prosent av alle ulykker skjer i disse industriene.

Amnesty International hevder i en uttalelse at tragedien i Soma kunne ha vært unngått. «De farlige arbeidsforholdene i tyrkiske gruver er blitt tatt opp ved flere anledninger uten at verken myndighetene eller gruveselskapene har gjort noe med saken.» Myndighetene leker med folks liv, mener Amnestys etterforsker i Tyrkia.[2]

Gruven eies av Soma Holding, og ifølge tyrkiske fagforeninger er det et nært forhold mellom ledelsen i denne bedriften og AK Partiet. Soma Holding har blant annet bidratt til AK Partiets valgkamp ved å gi et stort antall gavepakker med kull som er blitt utlevert til fattige velgere.[3]

Problemene i gruveindustrien startet da gruvene ble privatisert, ifølge fagforeningene. Profittjaget til de private eierne fører til at det ikke blir investert i sikkerheten for arbeiderne. Mange av arbeidsoppgavene blir utført av underleverandører som betaler minimale lønninger til sine arbeidere.

Gruveulykken i Soma må føre til endringer
Gunnar_web.jpg

- Selv om staten ikke eier gruvene, så har regjeringen et tungt ansvar når det gjelder sikkerheten der. Selvsagt er det riktig å ansvarliggjøre de private eierne, men mangelfull lovgivning og kontroll med gruvene er myndighetenes ansvar, understreker Ekeløve-Slydal.

Så sent som for tre uker siden stemte det regjerende AK partiet ned et forslag om granskning av arbeidsulykker i kullgruven i Soma. Alle tre opposisjonspartier støttet forslaget. Men AK partiet brukte sitt flertall i parlamentet til å stemme det ned.

Regjeringen har også kommet dårlig ut i sin håndtering av ulykken. Statsminister Erdogan har bagatellisert den ved å henvise til at slike ulykker er vanlig i alle lands gruveindustrier. Eksemplene var blant annet fra 1800-tallets England. - Det viser en statsminister uten innlevelse og forståelse for den tragedien som har funnet sted, sier Ekeløve-Slydal. - Det viser også manglende engasjement for å forbedre sikkerheten i gruvene og arbeidslivet generelt. Hvis du mener at ulykker er vanlige og nærmest ikke til å unngå er det ikke så rart at du ikke pålegger industrien å sikre arbeidsplassene.

Internasjonale standarder

I realiteten er det mye myndighetene kan gjøre. Tyrkia bør ratifisere ILOs konvensjon nr. 176 om sikkerhet og helse i gruver.[4] Konvensjonen forplikter myndigheter og gruveeiere til å sikre gruvene. 28 land har hittil ratifisert konvensjonen, som ble vedtatt i 1995.

Diskusjonen om tyrkisk ratifisering fikk ny aktualitet etter en gruveeksplosjon 17. mai 2010 i Zonguldak som drepte 30 gruvearbeidere. Men representanter fra regjeringen mente at tyrkisk lovgivning var god nok og ville ikke ratifisere. 

Hvis konvensjonen hadde blitt fulgt, kunne tragedien ha vært unngått. Den krever blant annet at eierne må:

  • Iverksette tiltak for å forebygge ulykker og trene arbeiderne;
  • Etablere sikkerhetssystemer, informere arbeidere om sikkerhetsrisikoer og utstyre dem med nødvendig medisinsk utstyr i tilfelle en ulykke skjer;
  • Ta ansvar for helsehjelp og andre tiltak som er nødvendige hvis det skjer ulykker.

Konvensjonen krever at regjeringen må utforme tekniske retningslinjer for gruvedrift, organisere kontroll og inspeksjoner, og sikre profesjonell etterforskning av ulykker.

Blant de landene som har ratifisert konvensjonen og dermed forpliktet seg til å sørge for økt sikkerhet i gruvene er Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Botswana, Brazil, Tyskland, Norge, Zambia og Zimbabwe.

 

Menneskerettslige sider

- Ulykken har mange menneskerettslige sider. En av de fremste oppgavene til regjeringen er å sørge for sikkerheten til innbyggerne, understreker Ekeløve-Slydal. - Myndighetene i Tyrkia møter dessverre ofte fredelige protester ved å slå dem ned med hård hånd istedet for å inngå i dialog og å søke å finne kompromisser og felles løsninger. Tyrkia er blitt en storforbruker av tåregass, vannkanoner og gummikøller. Gezi-protestene som startet i fjor sommer handlet først om en park i Istanbul. Men til syvende og sist er de en folkelig reaksjon mot en regjering som har glemt at de må lytte til folket; at den skal styre ikke bare til beste for dem som stemmer på dem i valg, men for alle som bor i landet.

Klimaet for frie ytringer er blitt dårligere de siste årene. Tyrkia er blant de landene med flest journalister i fengsel.

- Gruveulykken er en stor tragedie. Den må føre til endringer. Sikkerheten på tyrkiske arbeidsplasser må bedres. Og myndighetene må inngå i dialog i stedet for å slå ned på kritikk og protester. De må handle nå, avslutter Ekeløve-Slydal.

Hør Gunnar Ekeløve-Slydal på Dagsnytt 18 16. mai om gruveulykken her

 

Fotnoter:
1. http://www.bbc.com/news/world-europe-27464713
2. http://www.amnesty.org/en/news/turkey-mine-explosion-2014-05-14
3. http://www.disk.org.tr/2014/05/turkeys-neoliberal-death-toll-soma-massacre/
4. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176