Menneskerettighetene må inn i Grunnloven | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettighetene må inn i Grunnloven

Menneskerettighetene må inn i Grunnloven

Den norske Helsingforskomité avholdt sitt årsmøte for styre og rådsmedlemmer den 26. april. Årsmøtet ga i årets uttalelse bred støtte til det aktuelle forslaget om å innlemme menneskerettighetene i Grunnloven.

Helsingforskomiteens årsmøte støtter forslaget om å innlemme menneskerettighetene i Grunnloven slik Stortingets menneskerettighetsutvalg har fremsatt. Årsmøtet ber Stortinget følge opp forslaget i inneværende sesjon slik at neste Storting kan vedta endringene i 2014, ved 200-årsjubileet for Grunnloven.

Grunnloven ble vedtatt lenge før FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. Noen av rettighetene er nevnt i Grunnloven, men mange mangler. For eksempel er hverken retten til rettferdig rettergang, retten til utdanning eller forbud mot diskriminering tatt med. Disse og andre menneskerettigheter er sentrale i det norske samfunnet og bør grunnlovsfestes.

Ved å innlemme menneskerettighetene vil vi få en tydelig og levende Grunnlov som gir et korrekt bilde av hvilke verdier det norske samfunnet bygger på. Det vil oppdatere Grunnloven i forhold til det tverrpolitiske forlik om stat/kirke fra 2008 om at Grunnloven “skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene”.

Det vil også styrke troverdigheten til Norges og norske organisasjoners arbeid for å fremme menneskerettighetene i andre land.