NGOer ber om redegjørelse | Den norske Helsingforskomité

NGOer ber om redegjørelse

NGOer ber om redegjørelse

(15/02-2011) Tolv norske organisasjoner har bedt Statssekretær Erik Lahnstein om en redegjørelse i forbindelse med prosessen omkring tildelingen av et oppdrag for utredning av implikasjonene for Norge dersom Norge slutter seg til tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Brevet er undertegnet Amnesty International Norge, FIAN Norge, Advokatforeningens MR-utvalg, Plan Norge, Den norske Helsingforskomite, Norsk Psykologforenings MR-utvalg, Spire, FIVAS, Changemaker, Mellomkirkelig Råd for den norske kirke, Human Rights House Foundation og ICJ-Norge.

De undertegnende organisasjoner er svært kritiske til hvordan Utenriksdepartementet har håndtert hele prosessen med å få på plass en utredning om implikasjonene for Norge ved en tilslutning til tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Det har vært en meget lukket prosess der organisasjonene har fått lite eller ingen informasjon til tross for at vi fra først stund har spilt inn våre synspunkter på hvor viktig det er med åpenhet, og en prosess som har forankring og troverdighet hos de ulike interessentene i saken.

Departementet har dessuten flere ganger kommet med tidsfrister om når utredningen skulle starte som ikke er blitt holdt; eksempelvis at den skulle starte før sommeren 2010, dernest at den skulle starte før jul 2010.

I forbindelse med oppfølgingen av Norges Universal Periodic Review (UPR) lovet Norge i FNs menneskerettighetsråd 8. mars 2010 at utredningen ville være klar innen et år, det vil si innen 8. mars 2011. Departementet informerer nå om at utredningen skal foreligge innen 1. juli 2011.

I alle våre innspill til departementet har vi understreket betydningen av at den som får utredningsoppdraget, i tillegg til å ha den rette kompetansen, må være en person som har troverdighet hos alle interessentene i saken. Dette er viktig ikke minst på bakgrunn av at dette er en sak der det er stor uenighet mellom ulike interessenter rundt spørsmålet om Norge skal undertegne tilleggsprotokollen. Det er uenighet både om det er ønskelig, om hva som er implikasjonene og om betydningen av den nasjonalt og internasjonalt.

Fredag den 28. januar d.å. mottar Amnesty International Norge og FIAN elektronisk et brev fra Utenriksdepartementet der departementet opplyser følgende:

”Utenriksdepartementet har nå igangsatt en anskaffelsesprosess for kjøp av konsulenttjeneste for utarbeidelsen av en slik analyse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Utenriksdepartementet jobber med sikte på at anskaffelsen kan sluttføres innen månedsskifte januar/februar 2011, slik at arbeidet kan igangsettes i februar. Så snart kontrakt for oppdraget er tildelt i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, vil Utenriksdepartementet offentlig meddele hvem som er tilkjent oppdraget, hvilket mandat vedkommende er gitt og når analysen forventes ferdigstilt."

Tirsdag 1. februar sender de to nevnte organisasjonene elektronisk og per post et brev til departementet der vi på ny understreker at det er helt essensielt at personen som får utredningsoppdraget har troverdighet hos alle interessentene i saken. Og vi viser til §1 og §5

i Loven om offentlige anskaffelser som vi mener er av særlig betydning for troverdigheten i forvaltningen av utredningsarbeidet. Departementet henviser selv ikke mindre enn to ganger i sitt korte brev til at anskaffelsesprosessen og tildelingen av oppdraget skal være i tråd med nevnte lov.

Samme dag, tirsdag 1. februar, legger departementet ut en melding på departementets hjemmeside om at advokat Henning Harborg skal utføre utredningen. Utenriksdepartementet har med andre ord utført anskaffelsesprosessen i løpet av helgen.

Vi minner igjen om to viktige paragrafer i Lov om offentlige anskaffelser som departementet anfører at de skal ha fulgt:

§1 Formål

”…..Regelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte.”

§5 Grunnleggende krav

”Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektivet og ikke-diskriminerende kriterier.”

Vi ber om at Utenriksdepartementet redegjør for hvordan anskaffelsesprosessen og tildelingen av utredningsoppdraget til advokat Henning Harborg har skjedd i tråd med Loven om offentlige anskaffelser, og at vi får innsyn i anbudslisten.