NHC oppfordrer til åpen høring | Den norske Helsingforskomité

NHC oppfordrer til åpen høring

NHC oppfordrer til åpen høring

Den norske Helsingforskomité har i samarbeid med Amnesty International Norge skrevet et brev til Stortingets presidentskap der vi foreslår at det arrangeres en åpen høring i forbindelse med ansettelsen av en ny direktør ved nasjonal institusjon for menneskerettigheter.


Stortingets presidentskap
V/ Stortingspresident Olemic Thommessen
Epost: olemic.thommessen@stortinget.no

Oslo 26. oktober 2015

Forslag om åpen høring med toppkandidatene til direktørstillingen ved nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Helsingforskomitéen og Amnesty International Norge vil med dette brevet foreslå at Stortingets presidentskap arrangerer en åpen høring som del av prosessen med å utvelge og oppnevne direktør ved Norges nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter. På høringen kan representanter fra sivilt samfunn få mulighet til å stille kandidatene spørsmål om hvordan de tenker å utforme sin rolle som direktør for denne nye viktige institusjonen i Norge.

Ifølge Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 7, er det Stortinget som oppnevner direktøren etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Når det gjelder direktørens kvalifikasjoner heter det at vedkommende «… skal tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet, herunder inneha juridisk kompetanse eller annen kompetanse om menneskerettigheter, og bør ha erfaring fra menneskerettighetsarbeid.»

Særlig når det gjelder de faglige kravene, kan en slik åpen muntlig høring bidra til å få frem viktig informasjon om kandidatene og bidra til å skape tillit til utvelgelsesprosessen. Norges nasjonale institusjon må være synlig i det offentlige rom, og det krever blant annet at dens ledelse må være god til å kommunisere.

Vi berømmer at prosessen med å etablere den nye nasjonale institusjonen har vært preget av stor åpenhet og konsultasjoner med sivilt samfunn. Vi mener at en åpen høring som vi foreslår her vil videreføre denne linjen på en god måte. Den vil også kunne bidra til å sette en standard for andre land.

Vi er klar over at Paris-prinsippene ikke eksplisitt stiller krav om å arrangere en slik høring. Men det er liten tvil om at den vil bidra til at kravene om åpenhet og inkludering blir gjennomført på en meget håndfast måte.

Ifølge Compilation of the Rules and Working Methods of the SCA, kapittel 3.2, «Selection and Appointment», er prosessen for utvelgelse og oppnevning av institusjonens ledelse av «avgjørende betydning» («critical importance»). Det må være en transparent prosess preget av «bred konsultasjon» (side 17).

Det understrekes i samme dokument (side 52), som et grunnleggende krav i Paris-prinsippene, at institusjonens lederskap må utnevnes i en «transparent and participatory selection and appointment process». I opplistingen av kravene til en slik prosess heter det blant annet at en skal fremme: «… broad consultation and/or participation in the application, screening, selection and appointment process».

Det er på en slik bakgrunn vi fremmer forslaget om en åpen muntlig høring. Ikke fordi vi er misfornøyd med prosessen med å etablere den nasjonale institusjonen hittil. Men fordi vi ønsker at den videreføres på en måte som understreker institusjonens forankring i sivilt samfunn, som iverksetter krav som følger av Paris-prinsippene om åpenhet og bred konsultasjon i utvelgelse og oppnevning av institusjonens lederskap og som kan være et godt eksempel for andre land.

 

Med vennlig hilsen,

Bjørn Engesland                                                  John Peder Egenæs

Generalsekretær                                                 Generalsekretær

Den norske Helsingforskomité                              Amnesty International Norge