Rettferdige valg med forbedringspotensial | Den norske Helsingforskomité

Rettferdig valg med forbedringspotensial

Rettferdig valg med forbedringspotensial

34 observatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen har gjennomført valgobservasjon av årets Stortingsvalg. Valgobservatørene har blitt tatt svært godt i mot over hele landet, og har observert et valg der velgerne har stor grad av tillit til valgprosessen. Valget har vært gjennomført på en svært profesjonell måte. Allikevel, det er forbedringspotensial også her.

Foto: Tom Henning Brattlie

24. oktober 2013: Sluttrapport fra valgobservasjonen 2013.

Sammendrag av hovedinntrykk fra 34 valgobservatører fra 11 land invitert til Norge av Den norske Helsingforskomité

ПРЕСС-РЕЛИЗ:Справедливые выборы с потенциалом улучшения

Oslo, 10. september 2013. Først av alt vil observatørene uttrykke stor takknemlighet for den gjestfriheten som vi ble møtt med i alle kommunene vi besøkte, og til dem som har bidratt med foredrag og informasjon under vår opplæring her i Oslo. Dette har bidratt til å gjøre valgobservasjonen i Norge til en helt spesiell erfaring.

- Til syvende og sist er det ikke regelverk og kontroll som avgjør om et valg er grunnleggende demokratisk eller ikke. Det avgjørende er borgernes aktive deltakelse, engasjement, følelse av ansvar og gjensidig tillit sier observatørene dagen etter valget.

- Vi er imponerte over den høye standarden på det norske demokratiet. Mange av oss har observert grunnleggende demokratiske valg for første gang.

Stemmegivningen i går foregikk i stor ro og orden og alle involverte i administrasjonen av valget viste et høyt nivå av kompetanse og profesjonalitet.

Vi har funnet velutstyrte og velorganiserte stemmelokaler uten tekniske mangler som nedsetter effektiviteten eller hindrer avstemningsprosessen.

Vi har funnet høy kvalitet på manntallslistene enten det har vært på papir eller nye tekniske løsninger og har ikke registrert noen problemer i forbindelse med manntallene.

Valglovene i Norge er enkle i forhold til det observatørene er vant til. Men vi vet av egen erfaring at flere detaljerte regler ikke er en garanti for demokratiske valg.


Vi har gjort følgende observasjoner på valgdagen

Observatørene har besøkt cirka 140 stemmelokaler, fordelt på Oslo-området, Stavanger, Bergen, Tynset, Bodø, Tromsø og Kirkenes i tillegg til Eidsvoll, Hole, Drammen og Øvre og Nedre Eiker og flere andre. Observatørene har gått i team på to og to, sammen med minst en assistent som har hjulpet til teknisk og med språk. På forhånd har alle fått en innføring i norske regler for gjennomføring av valg, samtidig som de også bruker sin bakgrunn fra vurdering av valg i egne og andres land.

I tillegg har alle kunnskap om de gjeldende internasjonale standarder for valg utviklet gjennom internasjonal valgobservasjon over en årrekke.

Alle observatørene har fylt ut et skjema på hvert av valglokalene, noe som gir et systematisk bilde av de observasjonene som er gjort. Utvalget er selvfølgelig for lite til at det kan gi et representativt utvalg av statistisk verdi. Observasjonene kan heller ses på som utsnitt av det totale bildet. Likevel bør det poengteres at vi har dekket kommuner av ulik profil, slik at både små og store kommuner, sentrale og utkantstrøk har blitt dekket.

 

Av mer detaljerte funn fra valgobservasjonen kan pekes på følgende:

• Vi vil gjerne kommentere sikkerheten rundt stemmesedlene. Flere steder har ikke stemmeurnene vært forseglet. Forsegling av stemmeurnen er en viktig faktor for å sikre at ingen stemmesedler røres før opptellingen. Det er også viktig at urnene forsegles i påsyn av observatører og velgere. Vi har også sett hvordan fulle stemmeurner tømmes i løpet av valgdagen, og at urner lagres over natten. I slike tilfeller bør det være helt klare og uniforme regler for sikker behandling av stemmesedlene fastsatt i lov og instruks.

 

• Observatørene har sett med undring på at det ikke er forbud mot valgkamp og utdeling av valglister ved stemmelokalene. Flere velgere klaget over at de lot seg forvirre av listebærere og observatørene vil anbefale at ettersom bare få partier fortsetter denne praksisen bør den reguleres. For eksempel bør det settes grenser for hvor nær stemmelokalet denne agitasjonen kan skje.

 

• Velgere identifiseres slik intensjonen har vært etter endringen i valgloven. Overalt i stemmelokalene har velgere tatt med gyldige identitetskort, med svært få unntak. Det ble bare registrert to tilfeller av brudd på reglene om velgeridentifikasjon.

 

• Funksjonshemmede velgere har tilfredsstillende vilkår overalt.

 

• Stemmeseddelen har i alle observerte tilfeller blitt brettet og stemplet slik regelverket tilsier.

 

• Noen tilfeller av velgere som har gått sammen inn i stemmeavlukkene har blitt rapportert. Dette er i strid både med prinsippet om hemmelighold og det at velgerne skal avgi stemme på individuell basis. Valgfunksjonærer var imidlertid overveiende opptatt av å forhindre dette.

 

• Observatørene observerte 12 forskjellige opptellinger i går kveld og natt. I hovedsak ble opptellingene gjennomført meget bra og i henhold til de reglene som er gitt. Imidlertid ble det i noen tilfeller rapportert at rutinene ikke hadde vært gode nok for å sikre nøyaktighet i det endelige resultatet. I fem tilfeller ble det observert mindre avvik mellom antallet avkryssinger i manntallet og antallet faktisk stemmesedler. Årsaken til disse avvikene ble ikke fullt ut forstått, men det kan skyldes at velgere som har gjort feil har blitt gitt adgang til å stemme igjen, eller unøyaktigheter i avkryssingen av velgere. Enkelte hadde også noe hastverk og hoppet over deler av prosedyren. Dette bidrar til feil og unøyaktigheter og er ikke akseptabelt.

 

Bakgrunn

Observasjonen av Stortingsvalget er et prosjekt gjennomført ved Den norske Helsingforskomité med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Det er tredje gang vi gjennomfører en tilsvarende valgobservasjon. Vi har tidligere observert valget i 2005 og i 2009. Vi har invitert 33 observatører fra Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan. 

Den norske Helsingforskomité er medlem av Europeisk plattform for demokratiske valg (EPDE), et nystartet nettverk for sentrale NGOer som gjennomfører valgobservasjon med sikte på å forbedre valg i sine hjemland. I Norge har observatørene fra Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan vært representert ved nettverkets medlemmer. Det er første gang EPDE-nettverkets medlemmer har hatt anledning til å samle så mange medlemmer for å observere valg.

Les pressemelding om prosjektet her

 

Se video fra valgobservasjon på Eidsvoll her:


 

 

For mer informasjon:

Bjørn Engesland, Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité 95 75 33 50

Berit Lindeman, Informasjonsleder/seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité 90 93 33 79

Anders Nielsen, Informasjonsrådgiver, Den norske Helsingforskomité 408 44 709