Helsingforskomiteen gratulerer! | Den norske Helsingforskomité

Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Annette Thommessens minnepris 2011 tildeles papirløse-kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF.

Den norske Helsingforskomité er blant organisasjonene som støtter papirløskampanjen, og vi gratulerer Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen med en høyst velfortjent pris!

Priskomiteen til Annette Thommessens minnepris begrunner sin beslutning slik gjennom en pressemelding fra NOAS:

Annette Thommessens minnepris 2011 tildeles papirløse-kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF.

Annette A. Thommessen (1932 – 94), stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen til sin død. Annette A Thommessens minnepris er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen tok i mars 2010 initiativ til å samle et titalls organisasjoner til et felles arbeid for lengeværende, papirløse asylsøkere i Norge. 31. august 2010 lanserte organisasjonene kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”. Kampanjens mål var både å skape oppmerksomhet om de papirløses vanskelige situasjon og å vise at det finnes et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen til denne gruppen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land.

Ett år seinere har kampanjen fått tilslutning fra 37 ulike organisasjoner, som samlet representerer et bredt spekter av humanitært engasjement, ideelle tiltak og ulike livssyn. Organisasjonene bak kampanjen godtar ikke en varig papirløs underklasse i Norge. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, fører utlendingsmyndighetenes fortolkning til at barn gjøres rettsløse.

Gjennom en egen høring på Stortinget, debattinnlegg i mediene, flere omgjøringsbegjæringer i enkeltsaker, offentlige markeringer i forbindelse med Maria Amelies utvisning fra Norge, etiopiske asylsøkeres aksjon i Oslo domkirke og kampanjens hjemmeside papirlose.no, har kampanjen i løpet av det siste året satt de papirløses situasjon på den politiske dagsorden og gjort denne gruppens vanskelige situasjon kjent for folk flest.

Kampanjen ber Regjeringen om å utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Barn som har levd i Norge i lang tid må gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie. Regjeringen bes om å sette en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder.

Styret i Stiftelsen Annette Thommessens minnefond mener papirløse-kampanjens brede oppslutning, store engasjement for asylsøkeres situasjon og vilje til å fremme konstruktive forslag til løsninger, gjør kampanjen til en verdig vinner av Annette Thommessens minnepris for 2011.

Prisen tildeles Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen torsdag 14. april kl 18.00 i forbindelse med Årsmøte i NOAS på Cafe Engebret, Bankplassen 1. Med prisen følger kr 30.000.- til kampanjens videre arbeid for papirløse i Norge.