Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg | Den norske Helsingforskomité

Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg

Terroraksjonene mot USA 11 september 2001 opprører en hel verden. Aldri før har slike aksjoner hatt så store humanitære, politiske og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker i dette brevet å utfordre norske politikere til å ta en klar stilling til hvilke virkemidler som bør brukes i kampen mot terrorisme. Terrorisme må ikke bekjempes på en måte som eskalerer konflikten eller skaper nye konflikter på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Kampen mot terrorismen må tvertimot bidra til å styrke menneskerettighetene. Og denne kampen kan bare vinnes ved et bredt anlagt samarbeid mellom statene.

Kjære Statsminister Jens Stoltenberg,

Terroraksjonene mot USA 11 september 2001 opprører en hel verden. Aldri før har slike aksjoner hatt så store humanitære, politiske og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker i dette brevet å utfordre norske politikere til å ta en klar stilling til hvilke virkemidler som bør brukes i kampen mot terrorisme. Terrorisme må ikke bekjempes på en måte som eskalerer konflikten eller skaper nye konflikter på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Kampen mot terrorismen må tvertimot bidra til å styrke menneskerettighetene. Og denne kampen kan bare vinnes ved et bredt anlagt samarbeid mellom statene.

Et av de viktigste virkemidlene mot terrorisme er rettferdige rettsoppgjør. Norge har spilt en viktig rolle i arbeidet med å etablere en sterkere internasjonal rettsorden, med etablering av en permanent internasjonal straffedomstol i nær fremtid som fremste resultat. I den foreliggende situasjonen kan det være en mulighet å foreslå at FNs sikkerhetsråd oppretter en internasjonal ad hoc domstol med et overordnet ansvar for å sikre at de skyldige får straff. Et internasjonalt rettsoppgjør vil støtte opp om arbeidet med å etablere en sterkere internasjonal rettsorden, og være et sterkt uttrykk for at å bekjempe terrorisme er en felles internasjonal utfordring.

Mulige militære tiltak – i regi av USA, NATO eller andre – må ta hensyn til de folkerettslige begrensninger og regler som gjelder. Aller viktigst er hensynet til å unngå at flere uskyldige liv går tapt. Å fjerne forbud mot likvidasjoner for amerikansk etterretningspersonell er å gå i feil retning. Det finnes ingen slik “licence to kill” i folkerett eller nasjonale rettssystem. Dette må norske myndigheter ha en klar holdning til.

Et viktig anliggende for norske myndigheter må også være å unngå at kampen mot terrorisme legitimerer omfattende overgrep mot sivilbefolkningen slik vi er vitne til mange steder i verden i dag, blant annet i Tsjetsjenia. Slike overgrep fører til mer terrorisme og rammer uskyldige sivile. Det er også viktig å unngå heksejakt på personer som er muslimer eller av arabisk avstamming. Det er myndighetenes ansvar – både i USA og i andre land – å sørge for sikkerhet for alle.

Vi må holde fast på at konfliktens parter er det internasjonale samfunnet på den ene siden og et nettverk av terroristgrupper på den andre. Det dreier seg ikke om en konflikt mellom religioner eller sivilisasjoner.

 

Petter Eide

Generalsekretær
Amnesty International, Norge

 

Bjørn Engesland

Generalsekretær
Den norske Helsingforskomiteen

 

20/09-2001