Årsrapport 2000 | Den norske Helsingforskomité

Årsrapport 2000

Årsrapport 2000

Russlands krigføring i Tsjetsjenia har vært en prioritert sak for Helsingforskomiteen i 2000. Anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om omfattende og gjentagende brudd på menneskerettighetene og overgrep mot sivilbefolkningen.

Krigføringen representerer den største menneskerettslige og humanitære krisen i vår del av verden i dag. Helsingforskomiteen har fremmet to krav i forhold til Tsjetsjenia-konflikten, nemlig at Russland bør stilles for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og at Norge må benytte den viktige posisjonen som medlem av FNs Sikkerhetsråd til å påvirke det internasjonale samfunn slik at overgrepene kan opphøre. Det er komi teens oppfatning at krigen ikke utelukkende er et internt russisk anliggende, men representerer en trussel mot sikkerheten og stabiliteten i hele Kaukasusregionen.

Last ned årsmeldingen her