FN-domstol mot terror | Den norske Helsingforskomité

FN-domstol mot terror

Norge bør arbeide for at FNs sikkerhetsråd oppretter en internasjonal ad-hoc domstol med et overordnet ansvar for å sikre at de skyldige bak USA-terroren får straff. Dette skriver Amnesty International, Norge og Helsingforskomiteen i et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg 20 september. Organisasjonene mener at en FN-domstol vil bidra til å etablere en sterkere internasjonal rettsorden og øke mulighetene for at enkelte land vil utlevere terrorister.

I brevet utfordrer organisasjonene norske politikere til å ta en klar stilling til hvilke virkemidler som bør brukes i kampen mot terrorisme.

 

Terrorisme må ikke bekjempes på en måte som eskalerer konflikten eller skaper nye konflikter på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Mulige militære tiltak, i regi av USA, NATO eller andre, må ta hensyn til de folkerettslige begrensninger og regler som gjelder. Aller viktigst er hensynet til å unngå at flere uskyldige liv går tapt. Å fjerne forbud mot likvidasjoner for amerikansk etterretningspersonell er å gå i feil retning. Det finnes ingen slik "licence to kill#" i folkerett eller nasjonale rettssystem. Dette må norske myndigheter ha en klar holdning til.

Kampen mot terrorisme må ikke legitimere omfattende overgrep mot sivilbefolkningen slik vi er vitne til mange steder i verden i dag, blant annet i Tsjetsjenia. Det er også viktig å unngå heksejakt på muslimer eller personer av arabisk avstamning. Det er myndighetenes ansvar - både i USA og i andre land – å sørge for sikkerhet for alle.

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

Generalsekretær Petter Eide, Amnesty International, Norge, tlf: 41 24 87 94

Assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen, Den norske Helsingforskomité: 95 21 03 07

 

21/09-2001