Internasjonale standarder på valget i Makedonia | Den norske Helsingforskomité

Internasjonale standarder på valget i Makedonia

På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Statsminister Georgievski erklærte valgnatten at hans parti, det nasjonalistisk orienterte VMRO DPMNE, hadde mistet regjeringsgrunnlaget og gratulerte opposisjonsalliansen, ledet av SDSM, det sosial-demokratiske partiet. Alliansen ligger an til å få et rent flertall i det nye parlamentet. Rådgiver Aage Borchgrevink som observerte valget gir her en oppsummering og redegjør for de noen av de utfordringene som Makedonia, ennå preget av inter-etnisk spenning, står overfor.

Parlamentsvalg i Makedonia 15 september 2002

Rapporten er skrevet av rådgiver Aage Borchrevink, som observerte valget sammen med valgobservatører tilknyttet Den makedonske Helsingforskomiteen

 

Skopje 16 september 2002

 

I tråd med internasjonale standarder
Parlamentsvalget i Makedonia 15. september ble i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Det nye valgsystemet som ble innført sommeren 2002, som en del av fredsavtalen som ble meglet frem i Ohrid i august 2001, innebar enklere prosedyrer og større innsyn og kontroll over valgprosessen.

Internasjonale og lokale valgobservatører var samstemte i konklusjonen om at valget var godt gjennomført og representerer et viktig steg i retning av stabilitet og respekt for menneskerettigheter i Makedonia. Statsminister Georgievski erklærte allerede valgnatten at hans parti, det nasjonalistisk orienterte VMRO DPMNE, hadde mistet regjeringsgrunnlaget og gratulerte opposisjonsalliansen ledet av SDSM, det sosial-demokratiske partiet, som ligger an til å få et rent flertall i det nye parlamentet (61 av 120 mandater). Dette er en positiv utvikling, gitt at de to siste valgene i Makedonia har vært kritisert av uavhengige observatører og har gitt omstridte resultater. At valgdeltakelsen har vært høy, over 70 prosent, er tegn på at også velgerne denne gangen hadde tiltro til valgsystemet.

Den norske Helsingforskomiteens representant fulgte valget som medlem i Den makedonske Helsingforskomiteens korps av valgobservatører. Det forekom mindre uregelmessigheter i forbindelse med åpning og opptelling, men valgkomiteene, som hadde representasjon fra både opposisjon og myndigheter, løste problemene i fellesskap. Forløpet til valget var preget av vold, inkludert drap, kidnappinger og attentatforsøk, og av politisk spenning. Enkelte episoder forekom også valgdagen.

 

Drap i Leshok nær Tetovo
I landsbyen Leshok som ligger i nærheten av Tetovo, i det hovedsakelig albansk-bebodde vestlige Makedonia, rapporterte internasjonale valgobservatører om at en gruppe paramilitære menn, angivelig tilknyttet en organisasjon opprettet av innenriksminister Ljube Boshkovski, stormet et valglokale. De ranet med seg valgurnene og skjøt og drepte et av medlemmene i valgkommisjonen som forsøkte å hindre dem. Siden episoden hendte i en av landsbyene som var sterkt preget av den væpnete konflikten i fjor, kunne den lett ført til en eskalering av inter-etnisk spenning og vold. Episoden illustrerer hvilke krefter som var i sving i tiden før og under valget. Det ble gjort forsøk på å avspore valgprosessen. Den internasjonale valgobservasjonen ble gjennomført i samarbeide mellom OSSE, Europarådet og EU-parlamentet og mønstret over 850 valgobservatører. Valgobservasjonen var en forlengelse av det store internasjonale nærværet, som har både militære og sivile komponenter, og som har vært i Makedonia siden krisen i fjor. Uten den store utenlandske tilstedeværelsen, er det tvilsomt om valget kunne vært gjennomført på demokratisk vis. Og valget var også en seier for det internasjonale samfunns arbeide for å få en slutt på etnisk konflikt og politisk korrupsjon i Makedonia.

 

Utfordringer i kø
Utfordringene står i kø for det nye parlamentet og den nye regjeringen. Deler av staten fungerer ikke og korrupsjonen er omfattende. Rettsvesenet er i dyp krise. Et eksempel er klager i forbindelse med valgene i 1998, 1999 og 2000. Rettsvesenet mottok 234 klager fra personer som mente at deres rett til å delta i valget ikke var respektert, flere av klagene gjaldt personer som var fysisk mishandlet. Domstolene hadde kun behandlet ett tilfelle av de 234.

En rehabilitering av rettsvesenet vil være en hovedutfordring for de nye myndighetene og en oppgave som det internasjonale samfunnet også må bidra til å løse.

 

17.09.2002