Menneskerettigheter i klemme: Kampen mot terrorisme og dens konsekvenser | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettigheter i klemme: Kampen mot terrorisme og dens konsekvenser

Det norske menneskerettighetshuset arrangerte 21. mars 2002 et seminar med tittelen ”Menneskerettigheter i klemme – kampen mot terrorisme og dens konsekvenser” med fokus på menneskerettighetene i kjølvannet av terrorhandlingene mot USA i fjor.

Lover mot terrorhandlinger og en internasjonal politisk situasjon der store deler av verden gir nye antiterrortiltak høy prioritet for å vise lojalitet i kampen mot terrorisme har gjort det betimelig å reise spørsmålet om menneskerettighetenes rolle i denne situasjonen. Et viktig utgangspunkt var derfor å belyse hvordan demokratiske stater kan bekjempe internasjonal terrorisme uten å gå på akkord med viktige demokratiske grunnprinsipper om rettssikkerhet og menneskerettigheter.

For å delta på seminaret ble mennesker fra ulike deler av fagmiljøet omkring menneskerettigheter invitert. Målet var å få frem hvordan tiltak kan føre til brudd på menneskerettigheter – og hvordan det allerede er skjedd overgrep i kjølvannet og sist men ikke minst hvilke utfordringer menneskerettighetsmiljøet står overfor.

I det følgende presenteres en rapport fra seminaret. Siktemålet har vært å gi et referat av innleggende i samme rekkefølge som under seminaret. Den vil dermed kunne gi et lite innblikk i presentasjoner og diskusjon, dog uten at alle nyanser og meninger fra debattantene kommer frem. Grunnlaget for rapporten er referatene som ble ført under seminaret både av innlegg og debatt. Referatene er senere er blitt godkjent av innlederne. Vidar Hegge var referent. Innledningen til seminaret vil bli presentert i sin helhet. En kort oppsummering og tilrådning avslutter denne seminarrapporten.

Last ned rapporten her

 

15.03.2002