Om Helsingforskomiteen

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Du kan bli støttemedlem i Den norske Helsingforskomité. Klikk her så kan du melde deg inn.

Formål

Helsingforskomiteen arbeider etter overbevisningen om at dokumentasjon og aktivitet fra organisasjoner som vår er av avgjørende betydning for at statene skal trygge menneskerettighetene i eget og andre land. Den norske Helsingforskomité arbeider særlig mot stater i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. De siste årene har det internasjonale arbeidet blitt konsentrert om tidligere Sovjetstater og på Vest-Balkan.

Den norske Helsingforskomité ble stiftet i 1977. Den norske Helsingforskomité tar sitt utgangspunkt i internasjonale menneskerettighetsdokumenter vedtatt i FN, Europarådet og Organisasjonen om sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), deriblant Helsingforsavtalens sluttakt av 1975.

 

Virkemidler

Overvåking og rapportering

Ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetssituasjonen i enkeltland arbeider Helsingforskomiteen mot brudd på menneskerettighetene. Komiteen legger særlig vekt på ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, retten til medbestemmelse, minoritetsrettigheter, retten til fri tanke og livssyn og retten til liv og personlig sikkerhet.

Komiteen utarbeider rapporter og presenterer disse for landets egne myndigheter, norske myndigheter, internasjonale organisasjoner og andre relevante aktører. Helsingforskomiteens arbeidsmetode er førstehånds kontakt med sentrale aktører i de land vi arbeider. Derfor reiser vi regelmessig til alle land vi arbeider med og er oppdatert  når viktige hendelser finner sted. Vi har også et stort internasjonalt kontaktnett, slik at vi kan forene og koordinere innsatsen på viktige områder med de mest sentrale menneskerettighetsorganisasjonene internasjonalt.

Helsingforskomiteen har ekspertise på valgobservasjon. Vi har observert og rapportert fra mange titalls valg de siste tyve årene. Vi har også gjennomført internasjonal valgobservasjon i Norge.

 

Informasjon og kampanje

Komiteen har som målsetting å påvirke opinion og myndigheter i aktuelle saker gjennom utspill i massemediene og deltakelse i offentlige debatter. Gjennom komiteens egen nettside, årsrapport og menneskerettighetsmagasin bidrar komiteen til å sette menneskerettighetsspørsmål på dagsordenen.

Helsingforskomiteen deltar på møter i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Europarådet og FN. De senere år har vi også vært opptatt av hvordan man skal bruke internasjonale rettslige institusjoner som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i fremme av individuelle og prinsipielt viktige saker.

Målsettingen er å bidra til dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd i OSSE-området, hjelpe enkeltindivider samt å påvirke myndigheter og internasjonale organisasjoner til å prioritere menneskerettighetene.

 

Menneskerettighetsundervisning

Menneskerettighetsundervisning er en viktig del av Helsingforskomiteens virksomhet. Vi har i mange år arrangert menneskerettighetsskoler som er ni-dagers kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Skolene er særlig rettet mot ungdom, men det arrangeres også kurs for lærere journalister og andre grupper. Gjennom foredrag, diskusjoner, drama og gruppearbeid oppfordres deltakerne til å engasjere seg aktivt i læringen. Helsingforskomiteen gjennomfører menneskerettighetsundervisning på Balkan, i Russland, i Ukraina og for hviterussiske deltakere. Siden 1998 har vi arrangert slike skoler og kurs med flere tusen deltakere. Dette gjør Helsingforskomiteen til en av de mest markante aktørene på feltet.

 

Demokratistøtte

Gjennom demokratistøtte, som kunnskapsoverføring og økonomiske bidrag, bidrar komiteen til å utvikle uavhengige organisasjoner, medier og institusjoner. Økonomisk støtte til prosjekter gjennomført av lokale menneskerettighetsorganisasjoner er et viktig bidrag til å fremme menneskerettighetene. På denne måten styrkes det sivile samfunnet, som er avgjørende for demokratiutviklingen.

 

Les om bruk av NHCs logo og grafiske profil her