Dialogmøte- Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne | Den norske Helsingforskomité

Dialogmøte- Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne

Dialogmøte- Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne

Dialogmøtet vil finne sted i Helsingforskomiteens kontorer i Kirkegata 5 i Oslo, mandag 10. september 2012, fra klokken 16.00-19.00. Vi håper at flest mulig av romanifolket/taterne kan bli med for å diskutere spørsmål knyttet opp mot temaene arbeid, utdanning og identitet.

Om utvalget

Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.

Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?

Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. Vi hadde i november i fjor et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet og den 28. august i år hadde vi et informasjonsmøte i Litteraturhuset. Vi ønsker denne høsten å ha to regionale informasjonsmøter, samt å invitere til tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen. I utvalget er det utnevnt observatører fra romanifolkets/taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.

Vårt mål for informasjonsmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt ta med oss innspill videre i utvalgsarbeidet. På dialogmøtene ønsker vi å diskutere ulike tema i mindre grupper.

Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.

På dialogmøte mandag 10. september vil det bli servert et varmt måltid. Alle er velkomne!