| Den norske Helsingforskomité

Today’s Russia: Torture and slavery exposed

Anna Politkovskaya seminar 2017:

Today’s Russia: Torture and slavery exposed

NOAS, NHC and FRI wish to invite you to an open seminar in memory of Anna Politkovskaya, the investigative journalist of Novaya Gazeta, who would have been 59 years old on 30 August had she not been brutally murdered for her work in 2006. Her brave work to expose human rights abuse in Chechnya and North Caucasus has inspired many journalists in Russia, and the Norwegian Helsinki Committee commemorates her legacy every year with a relevant seminar.

Les mer om Today’s Russia: Torture and slavery exposed

Asylpolitikk

Krig, konflikt og menneskerettighetsovergrep i mange land, samt økt global mobilitet har medført sterk økende flyktningestrømmer de siste par tiårene. Selv om det store antallet flyktninger ender opp i sine naboland og på sitt eget kontinent er det også mange som ender opp i Europa, og i Norge. Dette har blitt ett av de mest brennende menneskerettighetsspørsmål i vår tid, noe også Den norske Helsingforskomité har engasjert seg i.

Helsingforskomiteen arbeider for at Norge skal sikre menneskerettighetene i sin innvandringspolitikk. Vi gir råd og anbefalinger til norske innvandringsmyndigheter når det gjelder vurderingen av den menneskerettslige situasjonen i mange av de landene som vi arbedider med til daglig.

Vi er også engasjert i generelle asyspolitiske spørsmål og rettighetene til grupper av asylsøkere. Et eksempel er hvordan vi har vist at praktiseringen av Dublin II-regulativet overfor asylsøkere som kommer til Hellas som første asylland er i strid med menneskerettighetene.

DNHs mandat i asylsaker

DNH involverer seg i asylsaker og –spørsmål på bakgrunn av vår spesifikke landkunnskap og vårt generelle menneskerettighetsmandat.

Vi bistår utlendingsmyndigheter, asylsøkere, advokater, organisasjoner og andre med informasjon, det vil si særlig landkunnskap, samt med verifikasjon av opplysninger, blant annet gjennom DNHs omfattende internasjonale nettverk av menneskerettighetsovervåkere.

På grunnlag av våre egne undersøkelser, samt vårt nettverk av regionale samarbeidspartnere, presenterer DNH informasjon, analyser og vurderinger i forbindelse med asylsaker eller –spørsmål. DNH representerer ikke asylsøkere overfor norske utlendingsmyndigheter eller norske og internasjonale domstoler.

DNH ønsker å formidle faktabasert, solid og etterprøvbar informasjon. Vi skriver ikke rene støttebrev. Innspillene våre består av 1) generell landinformasjon, 2) konkrete opplysninger i enkeltsaker, 3) menneskerettslige vurderinger. Ettersom DNHs formål er å fremme menneskerettighetene, er DNH forpliktet til å analysere de menneskerettslige implikasjonene i de enkelte asylsaker og –spørsmål og legge frem sine vurderinger i den anledning.

Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker

Norge:

Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker

Den norske Helsingforskomité har sammen med NOAS, Jussbuss og Antirasistisk senter sendt brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget med støtte til et forslag om at statsborgerskap bare bør kunne tilbakekalles ved dom. En viktig grunn til at vi har fått en debatt om å endre dagens praksis, hvor det er UDI/UNE som tar beslutningen, er at det er blitt kjent gjennom media at velintegrerte personer med sterk tilknytning til Norge over mange år blir fratatt sitt statsborgerskap fordi UDI/UNE mener at de har gitt feil informasjon. Organisasjonene støtter lovfesting av kravet til forholdsmessighet i vurderingen av tilbakekall. Kravet bør konkretiseres ved at det innføres en foreldelsesfrist. For å sikre en rettssikker prosess, er det domstolene som bør vurdere forholdsmessigheten.

Les mer om Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker
Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom

Norge:

Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom

- Den norske Helsingforskomité støtter forslaget om å endre statsborgerloven § 26 slik at tilbakekallelser av statsborgerskap bare kan skje ved dom*. Regjeringen bør avvente saksbehandling av tilbakekallelser til regelverket er endret. Dette sa Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i sitt innlegg på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 9. februar 2017.

Les mer om Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom
Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

(18/10-2010) En rekke organisasjoner lanserte 31. august en bred kampanje for å sette fokus på såkalte papirløses livssituasjon i en aksjon kalt "Ingen mennesker er ulovlige".

Les mer om Behov for regularisering av oppholdet til papirløse
Kritisk til Regjeringens forslag til innstramninger

Norge:

Kritisk til Regjeringens forslag til innstramninger

Regjeringen har lagt frem en omfattende pakke med innstramningsforslag i utlendingslovgivningen. 40 større og mindre endringer av lov og forskrift, er presentert som tiltak for å møte flyktningkrisen. Helsingforskomitéen har i en høringsuttalelse kritisert forslagene for å svekke retten til å søke om asyl. Komiteen er også kritisk til en rekke enkeltforslag, blant annet om bare å gi enslige mindreårige asylsøkere «midlertidig beskyttelse», innføre meget strenge regler for familiegjenforening og å gjøre det enklere å henvise til «internflukt».

Les mer om Kritisk til Regjeringens forslag til innstramninger
Norge har et særlig ansvar for å følge opp asylsøkere returnert til tortur og fengsling

Usbekistan:

Norge har et særlig ansvar for å følge opp asylsøkere returnert til tortur og fengsling

I et brev til Utenriksminister Børge Brende ber Helsingforskomiteen norske myndigheter gjøre rede for hva den har gjort for seks usbekiske asylsøkere, som etter endelig avslag på sin asylsøknad ble returnert til hjemlandet. Det ble senere kjent at alle seks var blitt dømt til lange fengselsstraffer og høyst sannsynlig torturert. UNE har senere stanset tvangsreturer til Usbekistan.

Les mer om Norge har et særlig ansvar for å følge opp asylsøkere returnert til tortur og fengsling
Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Konferanse:

Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Litteraturhuset, Wergelandsalen, 24. oktober klokken 12.00-16.00.

Mandag 24. oktober - FN-dagen - inviterer papirløskampanjen til en halvdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo. Fokuset er argumentene for å gi opphold til papirløse – og argumentene for ikke å gjøre det.

Storbritannia har nettopp føyd seg til den lange listen av land som har gitt opphold til større grupper av lengeværende papirløse, mens Polen har vedtatt en bred regularisering for papirløse i 2012. Med sin harde linje overfor papirløse forblir Norge et unntaksland. Vi har invitert flere innledere til å fortelle hvorfor Norge bør finne en løsning for de papirløse – og hvorfor ikke.

Arrangementet er gratis. Ingen påmelding.

Velkommen!

Les mer om Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?
Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Annette Thommessens minnepris 2011 tildeles papirløse-kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF.

Les mer om Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen
Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

(18/10-2010) En rekke organisasjoner lanserte 31. august en bred kampanje for å sette fokus på såkalte papirløses livssituasjon i en aksjon kalt "Ingen mennesker er ulovlige".

Les mer om Behov for regularisering av oppholdet til papirløse
Åpent brev til Utlendingsnemnda

Uakseptabel behandling av torturoffer:

Åpent brev til Utlendingsnemnda

Flere norske organisasjoner har reagert kraftig på at Utlendingsnemnda avviser opplysninger om at en tvangsreturnert syrisk kurder ble torturert ved retur. Organisasjonene, blant dem Den norske Helsingforskomité, har nå skrevet et åpent brev til Utlendingsnemnda.

Les mer om Åpent brev til Utlendingsnemnda