NGO Forum for menneskerettigheter | Den norske Helsingforskomité

NGO Forum for menneskerettigheter

NGO Forum for menneskerettigheter er et nettverk av 41 norske organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål. Nettverket har som formål å påvirke norske myndigheter - og myndighetene i andre land – til å prioritere en prinsipiell og helhetlig politikk for å styrke menneskerettighetene gjennom internasjonale organisasjoner, og i egne land.

NGO Forum for menneskerettigheter er active bidragsytere til høringen om gjennomføringen av Norges sine menneskerettighetsforpliktelser in FNs mmennseskerettighetsråd – det såkalte Universal Periodic Review process, og Forumet publiserer alternative rapporter til FNs traktatorganer. NGO forum arrangere møter og høringer om menneskerettighetsspørsmål i Norge og internasjonalt. Forumet gir innspill til diskusjoner i FNs menneskerettighetsråd og andre internasjonale menneskerettighetsfora..

Den norske Helsingforskomité har sekretariatsfunksjon for NGO Forum. Kontaktperson er Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær for Helsingforskomiteen, e-post ekelove-slydal@nhc.no

Medlemmer av NGO Forum for menneskerettigheter